SKIFTEAVTALE - SIDE UNDER UTVIKLING

Skifteavtale - Prejudisiell rettsavgjørelse om bindende inngått skifteavtale gjøres til ny skifteavtale når vi etterlever den offentlige forpliktelsen - etterlever den pålagte fullbyrdelsesforpliktelse

Skifteavtale / avtale om deling av felleseie

TORIL NERGAARD - DAGFINN ANDERSEN

JURIDISK OG RETTSLIG SVINDEL - SAMFUNNSVIK I REGI AV DOMSTOL

ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL ADVARSEL

Generelt om skifteavtale

Skifteavtale, og den prosess en skifteavtale kan bli behandlet etter, jamfør ekteskapsloven §65, må anses som viktig blir offentlig tilgjengelig informasjon. I den hensikt å være preventiv for at nye parter skal komme i liknende situasjon dette eksemplet viser er denne sak viktig..

Skifteavtalen i denne sak anvendes som en skarp advarsel om hvordan ordningen med offentlig skifte, privat skifteavtale og revisjon av skifteavtalen etter ekteskapsloven §65, fungerer når advokater og det norske rettssystem blandes inn.

Den omtalte skifteavtale har ledet til mentalt mord - utøvet i Gulating lagmannsrett.

Dette mentale mord er satt i regi av Toril Nergaard, advokat Erik Knudser, advokat Britt H Tilseth, og advokat Olav Jordal. Advokat Olav Jordal døde i 2009. Den som er utsatt for det mentale mord, er fysisk ikke død.

I den hensikt å være et varsel til det offentlige om personers aktiviteter, settes ikke adv O Jordal på juksemakerlisten. Derimot er de andre aktørene sterke kandidater som juksemakere, og settes på juksemakerlisten i den hensikt å advare. Gulating lagmannsrette anses også å utøve grov uaktsomhet, og er ved et også på Juksemaker listen som en advarsel. Å sette dommere på listen, anses lite relevant, idet det er ordningen som utøvende rettsmyndighet, og offentlig maktorgan, som må anses som det sentrale.

Uten direkte å ha tilknytting, er det å merke seg at det juridiske miljø er snevert. Det er å noteres seg at datter av advokat Erik Knudser, Nini Ring, er konstituert som dommer ved Bergen tingrett.

Skifteavtale - Toril Nergaard - Dagfinn Andersen

Partene Toril Nergaard og Dagfinn Andersen, hadde brudd sitt ekteskap juni 1998.

Offentlig skifte av felleseie ble etablert ultimo 1999. Det offentlige skiftet og avholdt skiftemøte, under ledelse av advokat Angelfoss, reagerte advokatene Brit H. Tilseth og adv E Knudser på, ved etter deres forståelse, en uklar beskrivelse.

Nergaard hadde en serie av krav om ulikedeling, som Andersen ble medelt skulle frafalles i sin helhet, dersom partee kunne samles til et møte, om mulig avtale.

Dette finner sted den 26.01.00 med partene, og de to partsadvokater tilstede.

Eiendeler var bolig, hytte, innbo, biler. Likseå aksjer i de aksjeselskaper Andersen ledet, og var daglig leder i, hans arbeidpslass.

Nergard var tilbudt at deling kunne skje etter loddtrekning.Nergaard søkte å anvende et tallgrunnlag som på enhver måte var avvist, og som Nergaard muntlig hadde fremstilt var adv Tilseth valg, hennes strategi.

Verdier satt til side, ble det på møtet ingått en enighet, for å komme til en praktisk løsning. Muntlig avtale ble av Andersen ansett som inngått.

Denne muntlige skifteavtalen skulle adv Erik Knudser nedtegne skriftlig. Andersen etterlevde den muntlig inngåtte skifteavtale, i relasjon til sine forpliktelser ved betjening av lån på felles bolig.

Andersen purret advokat E Knudser på å få fremlagt nedtegnet avtale, men advokt Knudser viste liten vilje til fortgang, idet avtale var inngått. Den 3/3 2000 ble fremlagt en nedtegnet skifteavtale.

Brev ble sendt fra adv E Knudser til adv Brit H Tisleth datert 3/3 2000 orienterte om skifteavtalen. Les brevet her 0303 2000 Brev fra adv Erik Knudser til adv Brit Hørgaard TilsethFlere juksemakere er:

Advokat Brit H Tilseth
Advokat Olav Jordal
Toril Nergaard