Advokat Erik Knudser, skifteavtale-muntlig, starten på en kriminell handling

Innledningsvis henvises til

advokat Gunn Kathrine Stangviks

ord, fra artikkelen i Aftenposten:

Men er det mulig å misforstå oppdraget som advokat i den grad at man begår, eller medvirker til, en kriminell handling? Er vedkommende i så fall berettiget til yrket?

Les hele artikkelen fra Aftenposten

Her omtales starten på en kriminell handling.

ADVARSEL - ADVARSEL - ADVARSEL


Advokat Erik Knudsers medvirkning til inngåelse av en skifteavtale, som skulle sette en sluttstrek, men som ble starten på et juridisk og rettslig falskneri, som har ledet til økonomisk og mental likvidasjon, over ti år, ved advokaters og domstols handlinger.

Muntlig skifteavtale av 26/1 2000 mellom Toril Nergaard og Dagfinn Andersen

I denne gjennomgang, under Juksemaker Advokat Erik Knudser, presenteres advokat Erik Knudsers medvirkning til inngåelse av skifteavtale mellom partene den 26/1 2000.

Avtaleinngåelsen 26/1 2000 var starten til kriminell handling mot Dagfinn Andersen som ble legalisert ved dom i Gulating lagmannsrett i 2004, der advokat Erik Knudser var sentral aktør ved sitt vitneprov. Advokat Erik Knudser fortiet faktiske forhold i retten, blant annet dokument som han selv var ansvarlig aktør for.

En kriminell handling har i seg et krav til offentlig varsel. Det må settes fokus på bruk av advokat, og hvilke kriminelle handlinger de kan føre oss inn i, i lovens navn.

Vår rettsordning har ikke vern mot slike handlinger. Prosessuelle tidsfrister "verner" om advokaters uredelighet.

Advokat Erik Knudser har avlagt falskt vitneprov i Gulating lagmannsrett, som har gitt retten en urett "forståelse" av de faktiske forhold, slik at Gulating lagmannsrett har avsagt en urett dom.

Rettsikkerhet er fraværende.

SKIFTEAVTALE INNGÅS MUNTLIG

Ekteskapsbrudd mellom Toril Nergaard og Dagfinn Andersen skjedde 8/6 1998.

Advokat Erik Knudser

Dagfinn Andersen henvendte seg til advokat Erik Knudser med bakgrunn i brev fra advokat Brit H Tilseth, Toril Nergaards advokat, angående verdioppstilling av felleseiet. Andersne hadde påvist at denne oppstillingen var urett, og med den formen den andre parts advokat la opp til, så Andersen at det ble nødvendig med ekstern bistand fra advokat.

Advokat Britt H Tilseth

Toril Nergaard engasjerte advokat Britt H Tilseth primo 1999.

Adv B Tilseth fremla i brev en verdioppstilling ut fra å gi lavest mulig verdi på den del som kunne tilfalle Nergaard og høyest mulig verdi på del som kunne tilfalle Andersen.

Toril Nergaard hadde ikke verifisert verdiene, men informerte Dagfinn Andersen at advokat Brit Tilseth så fremstillingen som god strategi.

Offentlig skifte

Deling av felleseiet ble etablert som offentlig skifte ultimo 1999.

Bostyrer nedtegnet boets aktiva etter forhandlingsmøtet. Advokat Brit H Tilseth reagerte på bostyrers håndtering, og brev ble tilsendt bostyrer.

Advokat Brit Tilseth anmodet adv Erik Knudser om forhandlingsmøte. Tilbud var å frafalle alle skjevdelingskrav Nergaard / Tilseth hadde søkte å etablere.

Møte om skifteavtale 26/1 2000

Møtet fant sted 26/1 2000. Advokatene Brit Tilseth, advokat Erik Knudser og partene var tilstede.

Det ble oppnådd enighet om deling av felleseiet 26/1 2000. Avtalen var muntlig inngått.

Advokat Erik Knudser oppgave

Advokat Erik Knudser skulle umiddelbart nedtegne den inngåtte avtalen, etter møtet den 26/1 2000.

Medio februar purret Andersen på nedtegningen. Advokat Erik Knudser reagerte med at nedtegning ikke hastet fordi avtalen var inngått, og Nergaard/Tilseth fikk vente. De hadde laget så mange vanskeligheter, nå "gadd ikke" han å forhaste seg.

Nedtegnet avtale mottas den 3/3 2000

Den 3/3 2000 ble mottatt fra advokat Erik Knudser nedtegnet skifteavtale. Vedlagt skifteavtalen var brev til advokat Brit H Tilseth. I brevet fremkommer anmodning om påføring av underskrift på den nedtegnede skifteavtalen.
Nergaard etterkom ikke å underskrive, men fremmet den 6/4 2000 nytt krav om annen ordlyd på den muntlige skifteavtalen av 26/1 2000.

Aksjonæravtale mot selskapet NA as (Daan as) ble fremmet, som om Hantor as hadde innflytelse i selskapet NA as. Hantor as hadde kun B-aksjer, og ingen innflytelse i selskapet.

Videre er punkt 10 endret i forhold til den inngåtte muntlige skifteavtalen.

Nergaard etterlevde ikke den muntlige skifteavtalen av 26/1 2000. Andersen på sin side etterlevde skifteavtalen fra inngåelsesdato 26/1 2000, ved betjening av felles gjeld.

Nullstilling av skiftet

Som svar på advokat Tilseths endrede avtalegrunnlag ved endret ordlyd på skifteavtale i mottatt dokument av 6/4 2000, og gjentakelse av samme forhold siden den nedtegnede avtalen forelå 3/3 2000, varslet Andersen advokat Erik Knudser den 7/4 2000 at den muntlige avtalen måtte avsluttes. Den 14/4 2000 nullstiller adv Erik Knudser avtalen, og boet ble forventet å fortsette som offentlig skifte.

Møte med bostyrer om avtalen

Den 7/6 2000 var adv E Knudser tilstede på møtet om skifteavtalen. I telefaks fra Andersen til adv E Knudser er å lese Andersens oppfatning at han anså skiftet som løst, dersom Nergaard vant tvisten.

Toril Nergaard fremmer tvist ved Bergen skifterett

Nergaard fremmet tvist ved Bergen skifterett, om å avslutte det offentlig skiftet, med hjemmel i at skifteavtale var inngått.

Advokat Erik Knudser

Andersen avsluttet engasjement med advokat Erik Knudser 8/6 2000, av praktiske og økonomiske grunner.

Advokat Erik Knudser meddelte status til den annen part og bostyrer.

Andersen var selvprosederende overfor Bergen skifterett.

Tilbake til

Juksemaker Advokat Erik Knudser

Videre til stadiet 2

STADIET 2


Advokat Erik Knudser angit at Dagfinn Andersen strengt mener å etterleve skifterettens avgjørelse