Det utøves mentalt Mord-Gulating-lagmannsrett.

Side under utarbeidelse

Denne side vil søke å belyse den frykt en bør ha for å bli saskøkt ved Gulating lagmannsrett, som anvender straffbare metoder for å tilfredstille motparts kriminelle handling, utøvet ved en for sen anførsel retten gir tillatelse til å bli anvendt.

En anførsel som skulle vært avvist ved domnstollovens §202.