Advokat Erik Knudser-strengt angir nullstilling av sin retting, utført uten fullmakt, og uten Dagfinn Andersens kunnskap.


Stadiet 2

"Retter" på skifteavtale rettslig avgjort er bindende inngått mellom partene.
Retting utføres etter at Dagfinn Andersen hadde påført sin underskrift.
Gir garanti/melding om Dagfinn Andersen krav til strengt å etterleve skifterettens avgjørelse, samt at skifterettens avgjørelse blir å legge til grunn.

Advokat Erik Knudser medvirkning til fullbyrdelse av en rettavgjørelse, som skulle sette en sluttstrek, men som ble starten på et juridisk og rettslig falskneri, som har ledet til økonomisk og mentals likvidasjon, over ti år, ved advokaters og domstols handlinger.

For å ha bakgrunn for informasjonen på denne siden, bør en ha satt seg inn i Stadiet 1 under temaet Juksemaker advokat Erik Knudser steg mot kriminell handling.

Skifteavtale ingått 26/1 2000 mellom Toril Nergaard og Dagfinn Andersen

Advokat Erik Knudser understreket overfor sin kunde Dagfinn Andersen, like etter møtet den 26/1 2000, betydningen av skifteavtalen og hvor viktig det var å få delingen av felleseiet løst.

Avtale om deling var et faktum på møtet den 26/1 2000. Når avtalen ikke ble nedtegnet på møtet var det også et faktum at avtalen var muntlig inngått.

Når advokat Erik Knudser avga sitt utsagn om "å skrive ned" skifteavtalen, bekreftet utsagnet at skifteavtalen inngått på møtet den 26/1 2000, ble en muntlig inngått skifteavtale, der nedtegning utelukkende var en verifisering.

Det ses i ettertid at advokat Erik Knudser skulle ha sett til, at avtalen skulle ha blitt nedtegnet der og da, idet advokat Tilseth søkte å anvende tilbud og aksept med advokat Erik Knudser, som ikke var sin oppgave bevist.

Stadiet 2

I denne gjennomgang omtales Stadiet 2 i advokat Erik Knudser vei mot utøvelse av kriminell handling.

Stadiet 1 sluttet med at adv E Knudser ikke lenger var engasjert som prosessfullmektig for Dagfinn Andersen.

Tvist var fremmet av Toril Nergaard, for Bergen skifterett, om å avslutte det offentlige skiftet. Stadiet 1 sluttet med at adv E Knudser ikke lenger var engasjert som prosessfullmektig for Dagfinn Andersen.

Tvist var fremmet av Toril Nergaard, for Bergen skifterett, om å avslutte det offentlige skiftet.

Bergen skifterett/tingrett

Nergaard fremmet tvist ved Bergen skifterett i juni 2000, med krav om å avslutte det offentlige skiftet, med bakgrunn i at den skifteavtalen Nergaard ikke hadde etterlevd fra januar 2000, skulle være gyldig, og legges til grunn for at skiftet skulle avsluttes som offentlig skifte.

Skifterettens avgjørelse avgjørelse ble forkynt for Andersen den 14/8 2000, om at Nergaard fikk medhold. Andersen ble ilagt saksomkostninger kr 6.500,-.

Kort oppsummering fra januar 2000 til juni 2000

I tidsrommet fra 26/1 2000 til juni 2000, ble utført deling av innbo. Andersen fremmet sitt krav 26/2 2000 , men deling av innbo måtte utsettes, fordi Nergaard var bortreist. Brev mottas fra adv Brit H Tilseth den 3/3 2000 . En deling fant sted, ved at Andersens eiendeler ble plassert på en åpen biltilhenger utenfor parets tidligere felles bolig, i Nesveien.

Fra den 6/6 2000 til 14/8 2000 utviste Nergaard/Tilseth urimelig innblanding og stor aktivitet mot selskapet Hantor as sine styresaker, der Nergaard fortsatt var styremedlem, noe hun ikke skulle utøvet etter 26/1 2000, i henhold til den muntlige skifteavtalen.

Temaene var sentrale for selskapets drift. Krav mot styreleder Dagfinn Andersen ble omfattende. Selskapet Hantor as hadde til behandling til styret, manglende innbetaling av husleie, utkastelse, salg av eiendom i Larvik, vedlikehold av eiendom, og beslutning om salg eiendom i Bergen, tilhørende Hantor as.

Det avspeilet seg en advokatstrategi etter "splitt og hersk" metode. Advokat Brit H Tilseth søkte å opptre i Hantor A/S sitt styre, i stedet for Nergaard, et ulovhjemlet forsøk. Det viste seg som en meget urolig situasjon for Hantor as, med Nergaard som aksjonær, etter den muntlige skifteavtalen var inngått 26/1 2000.

Ved avtaleinngåelsen 26/1 2000 var det en klar betingelse at Nergaard ikke skulle være del av selskapets ledelse. Tross inngått avtale, med denne betingelse, fulgte ikke Nergaard avtalen.

I det samme tidsrommet hadde Bergen kommune, den 21/6 2000, besluttet å arbeide for mulig ekspropriasjon av eiendommene som tilhørte de selskapene Andersen styrte, med varslet frist 15/8 2000.

Ønske om å anke Bergens skifteretts avgjørelse

Ønske om å anke Bergens skifteretts avgjørelse var absolutt - telefonisk rådgiving av advokat Erik Knudser. Andersen fant det naturlig å ta kontakt med advokat Erik Knudser om den foreliggende kjennelsen. Henvendelsen skjedde primo september 2000.

Advokat Erik Knudsers råd var å akseptere kjennelsen, idet anke ville være omfattende, og skulle anke føre frem, ville det, slik motpart så langt hadde opptrådt, gi kostbare tvistesaker.

Andersen så da som en mulighet å ikke etterkomme kjennelsen. Det valg ville bety at Nergaard hadde rettslig kraft til å fremme ny sak om å pålegge Andersen å etterleve skifteavtalen. Andersen forkastet imidlertid det alternativet.

Den andre mulighet for Andersen, var å etterleve skifterettens avgjørelse. Den situasjon han var i, ved skifterettens kjennelse, var å prøve å få avtalen gjennomført før ankefristen gikk ut. Nektet Nergaard fortsatt å etterkomme skifteavtalen, var det mulig å anføre at avtalens vilkår var brutt. Dette var i tråd med det råd advokat Erik Knudser hadde gitt.

Formalitet ved Bergen skifterettes kjennelse

Kjennelsen hadde ingen formalitet knyttet til seg, utover at felleseieskiftet var avsluttet som offentlig skifte.

Søken etter ekstern bistand - formaliteter nedtegnet

Etter telefonsamtalen med advokat Erik Knudser, formaliserte Andersen den forpliktelse og de forhold som han så måtte bli løst ved å etterleve den bindende, inngåtte skifteavtalen skifterettens avgjørelse ga krav om måtte etterleves.

Med bakgrunn i ubehagelige opplevelser fra Nergaard/Tilseth, før kjennelsen ble forkynt, søkte Andersen etter ekstern bistand for å gjennomføre formalitetene. Telefaks ble sendt den 4/9 2000 til advokat Erik Knudser, med gjennomføringsinstruks, punktvis oppsatt, i tråd med skifteavtalen, og med henvisning til skifterettens ankefrist påført dokumentet.

Henvendelsen til adv E Knudser var, som ledd i søken etter en ekstern jurist, som Andersen tidligere hadde hatt kontakt med, med erfaring fra en annen formaliseringsoppgave. Med det ville en tredje instans vært involvert. Denne involvering av en ekstern jurist, argumenterte advokat Erik Knudser sterkt imot.

Advokat Erik Knudser best skikket

Advokat Knudser påpekte at han så seg best skikket til å gjennomføre de formalitetene den bindende inngåtte skifteavtalen krevde, i og med alle de vanskelighetene som hadde vært med motpart Tilseth/Nergaard, og ved at han skulle oppbevare gjeldsbrevet på sitt kontor, omtalt i skifteavtalens punkt 7. Andersen aksepterte advokat Erik Knudsers fremstilling.

Den 6/9 2000, påførte Andersen sin underskrift på skifteavtalen, slik presisert i skifteavtalens punkt 7, og ifølge oppdraglistens punkt 1. Samme dag uttrykte adv Erik Knudser gang på gang hvor lettet han var over at denne saken nå var brakt til sin slutt, ved skifterettes avgjørelse. Han så frem til å få gjennomført de resterende punktene i avtalen, som en kontorfunksjon.

Advokat Erik Knudser sin oppgave som fagperson

Andersen tok for gitt at Nergaard ville bli innkalt til Knudsers kontor, for å signere skifteavtalen, slik Andersen hadde gjort. Videre tok Andersen for gitt at adv Knudser gjorde klar de øvrige dokumentene, spesifisert i Bergen skifteretts anførte, bindende, inngåtte skifteavtale, som ved rettens kjennelse var uten påførte underskrifter, i henhold til skifteavtalens punkt 7.

Avtalen var, slik nedtegnet den 3/3 2000, rettslig avsagt som bindene, inngått mellom partene, uten påførte underskrifter.

Hensikten med, og kravet til å påføre underskrift på skifteavtalen, var element i avtalens funksjon, som et signal om at i og med underskrift på skifteavtalen, starter forpliktelsene i henhold til avtalens punkt 7, og dernest de øvrige punkter. Dette kravet til formalisering av avtalen, var skriftlig diskutert mellom advokat Erik Knudser og advokat B H Tilseth. (LINK) før skifterettens avgjørelse, og bundet til det private skiftet som nå skulle realiseres etter kjennelsen.

Telefonhenvendelse fra advokat Erik Knudser 13/9 2000

Den 13/9 2000 ble Andersen telefonisk kontaktet av adv E Knudser som redegjorde for at advokat Brit H Tilseth anførte det var en "feil" ved skifteavtalen som skifteretten hadde gjort, og som Tilseth ønsket rettet. Telefonhenvendelsen anså Andersen som upassende, og avviste skarpt enhver endring på skifteavtalen etter han hadde påført sin underskrift.

Andersen krevde streng etterlevelse av skifterettens avgjørelse, kjennelsen, og dens premiss. Telefonhenvendelsen fra advokat Erik Knudser ble ansett som urimelig, ut fra at avtalen ikke hadde vært etterlevd fra januar, i og med det tap dette hadde medført. Ingen diskusjon fant sted. Det ble utelukkende presisert at skifterettens kjennelse skulle etterleves. Advokat Erik Knudser ga garanti om at så skulle skje og skulle skriftlig bekrefte dette.

Kopi av telefaks fra advokat Erik Knudser til advokat Brit H Tilseth om streng etterlevelse av skifterettens avgjørelse

Dagfinn Andersen mottok kopi av telefaks til advokat Brit H Tilseth, datert 14/9 2000 ,som Andersen så som garanti på at skifterettens avgjørelse skulle strengt etterleves, og tenkte ikke mer på den episoden.

At ordet "retting" stod påført, hadde ingen mening for ham, idet skifterettens avgjørelse skulle strengt etterleves, og ved det den ordlyd som skifteretten anga i sin behandling. Advokat Erik Knudser anga spesifikt at skifteavtalens premiss skulle etterleves. Skifteavtalen hadde kun en premiss, den bindende, inngåtte skifteavtale av 26/1 2000, nedtegnet 3/3 2000.

Advokat Erik Knudser presiserte i samtale med Andersen at hans dokument ga "garanti" for Andersens mening, som var strengt å etterleve skifterettens avgjørelse, dersom noen skulle anføre noe annet angående skifteavtalen.

Andersen så ikke den undertegnede skifteavtalen etter han hadde påført sin underskrift. Advokat Erik Knudser påberopte å beholde skifteavtalen sammen med gjeldsbrevet.

De øvrige dokumenter ble underskrevet etter henvendelse fra advokat Erik Knudser.

Skifterettens avgjørelse var etterlevd

Dagfinn Andersen så det slik at skifterettens kjennelse var etterlevd. Den praktiske side ved å etterleve den bindende inngåtte skifteavtalen av 26/1 2000, etter skifterettens pålagte fullbyrdelsesforpliktelse, var gjennomført. Skifteavtalens punkt 7 måtte være et løpende element, slik punktet var formet.

Advokat Erik Knudser hadde avsluttet sin oppgave med å gjennomføre den fullbyrdelsesforpliktelse som Bergens skifteretts avgjørelse påla partene å etterleve.

Stadiet 3 overtar.

Til Juksemaker Advokat Erik Knudser

Til Stadiet 1