Juksemaker - toppen har sitt utspring i en utvikling av juks en kan registrere i det norske samfunn. Og hva er så juks?

Juks sies å være avledet av det latinske ord jocus som betyr spøk. En spøk er knyttet til noe som er moro. I norsk språk er juks ikke lenger noen spøk, muligens fordi det ikke er moro.

I lek betegner barna juks når en ikke følger de reglene barna mener gjelder. For voksne fremkommer juks, når en evner å lure til seg/oppnå en rett en ikke skulle hatt. Juks antas å være et ikke juridisk begrep. Derimot antas bedrageri og svindel, å være juridiske begrep som er beslektet.

Med mylder av regler, lover, forskrifter og utøvende organer, vil ”mylderet” lett kunne spille den ene ordning ut av den annen. En profesjon kan utøve en handling, som åpenbart vil kunne bli urett når en ikke kjenner til, eller har den grunnleggende etikk/ moral / samfunnsforståelse, som vi i et opplyst samfunn burde etterleve.

Det er åpenbart at det som fortoner seg som juks kan bli grunnlag for kriminelle handlinger. En som er utsatt for juks – utøvet av øvrighet – kan gi maktesløshet som kan være grunnlag for ukontrollerte handlinger. I den sammenheng, kan det synes makabert, men det er trolig enklere for påtalemyndighet å håndtere en åpenbar voldelig handling, enn juks. Skammelig nok henlegges saker som på folkemunne går under karakteristikk juks. Åpenbart fordi handlingen ikke rammer med blod, men med tårer og avmakt. Alvoret er desto større for samfunnet.

På denne web adressen, juksemaker - toppen, vil en prøve å fremme informasjon knyttet til forhold en som samfunnsborger bør være særlig på vakt overfor, for å unngå at en blir utsatt for juks. ”Føre var” ved erfaring / kunnskap, er verktøyet for å stoppe handlinger, før det blir juks.

Juksemaker er et begrep knyttet til den som utøver juks. Det vil være naturlig å knytte juksemaker til en person, men i denne sammenheng vil en også benytte begrepet knyttet til organisasjoner, det offentlige og andre virksomheter som kan utøve juks.

Et samfunn er usunt å leve i når en kan oppleve å møte juks utøvet av advokater, i kraft av sin bevilling. Enn videre utøvet av offentlig myndighet, samt andre som har bevilling eller posisjons funksjoner, som særlig bør verne om individets rett til ikke å bli utsatt for juks.

Det fremsettes som en tanke for å få frem alvoret, at utøvet juks av juridisk tilknyttede personer, utøvet i rettslig sammenheng for eller mot en part/klient, bør sette alle regler sm tidsfrister tilside, idet juks kan være meget vanskelig å håndtere. Saker bør bli gjenopptatt uten diskusjon, uansett hvilket nivå, idet annet vil gi grobunn for at det er verd å forsøke seg med juks. Enn videre bør bevilling tas til vurdering. Dagens rettspraksis synes å være meget svak i denne sammenheng, idet løgn og juks kan benyttes. Forsikring som et vitne/advokat avgir om sannhet, blir av denne grunn utelukkende som en akt i et skuespill.

Denne web adresse har som hovedhensikt å få allmennheten til å bli kjent med hva som skjer ved utøvelse av juridisk praksis, utøvelse av forhold til denne praksis og konsekvens for borgere i det norske samfunn. Det advokater kan finne på, kan også vanlige borgere naturligvis utøve i hverdagen. Samfunnet blir offer for en rettspraksis der juks aksepteres.

Et samfunn er farlig å leve i når det juridiske system blir infisert av juks. Den grunnleggende tillit svekkes. Norge har historie for å være en foregangsnasjon hva gjelder vårt juridiske apparat. Er dette historie? Rydd opp for egen dør; Stopp utviklingen av juks.

Ved en reise fra Norge mottok jeg Dagens næringsliv ved ombordstigning på flyet. Tilfeldigheten var at i den avisen stod en artikkel ”Et samfunn av juksemakere?” Artikkelen var skrevet av advokat Morten Haugen, advokat i Rime & Co advokatfirma da. Denne artikkel omhandler så treffende det jeg er opptatt av, og jeg har ikke har sluppet den av tankene. Av denne grunn har jeg vært i kontakt med advokat Morten Haugen og Dagens Næringsliv ved redaktør Haugli. Morten Haugen har meddelt at han ikke ønsker sin artikkel benyttet. Av den grunn henvises til Dagens Næringsliv den 21/11 2005. Artikkelen var som et leserinnlegg.

Juksemaker-toppen er et populistisk begrep. Sidene vil ikke spesielt søke etter juksemakeren, men etter fakta / grunnlaget for det som kan fremstå som juks. Temaet for denne web adressen, juksemaker, er i telefonsamtale tatt opp med rådgiver i datatilsynet. I tråd med telefonsamtalen, vil en søke å være opplysende for samfunnets borgere. En vil søke å være knyttet til fakta og foreta klareringer før omtale som juksemaker blir benyttet ved navns nevnelse. Av denne grunn kan en sak bli omtalt uten at navn opplyses. Dette vil være angitt i sakens omtale. Åpenbare forhold knyttet til personer, organisasjoner, bedrifter, kommuner og andre, vil utilslørt fremkomme med navns nevnelse.

Denne web siden etableres januar 2006. Det vil bli tatt opp kontroversielle temaer, som kan være omfattende. En vil søke å få frem fakta så tydelig som mulig, og unngå synsing. Det er i starten valgt en enkel sideoppbygging. Tiden vil vise veien videre.

Web adressen driver ikke med rådgiving av noen karakter, utelukkende opplysende virksomhet. Ved henvendelser kan henvises til erfaringsfakta.

For tiden er sidene skrevet av Dagfinn Andersen. Bakgrunn er at jeg i lang tid har vært utsatt for, det som jeg selv betegner som skandaløs fremferd ved bruk av juks, utøvet av fraskilt ektefelle, advokater og det offentlige, samt som det er fremkommet i ettertid, også egen advokat Enn videre synes vitneprov i retten å fremstå som et komplott, utøvet av advokatene. Konsekvens er økonomisk ruin. Som en reaksjon - i stedet for å bruke andre handlinger - velges å nøye følge med i offentlig myndighets utøvelse av juks. Å følge med et samfunn på ville veier! Den dømmende statsmakt dominerer og lager grunnlag for voldelige handlinger! Et juridisk system som "mobber" befolkningen! Et

SAMFUNN AV JUKSEMAKERE
med støtte av, og skjult bak Norges lover!

En ser frem til reaksjoner fra alle som har synspunkter, vært utsatt for eller har kunnskap om forhold som vi normalt vil omtale som juks slik det er fremstilt i denne informasjon. Det er et håp at denne web adressen vil kunne være et supplement til aviser og annen nyhetsformidling, for å belyse saker som ofte blir tatt lett på.

Det blir en løpende vurdering på hvordan web domenet skal benyttes. Det er absolutt gunstig at hver sak, ikke bare blir omtalt på domenet, men blir et kunnskapstema for alle.

Enhver som henvender seg om sak, vil få bekreftelse på at saken er mottatt. Henvendelser kan utelukkende skje ved e-post.

Dagfinn Andersen
Web ansvarlig